Deze website maakt gebruik van cookies voor marketing- en analysedoeleinden. Lees meer>>

X Weigeren.X Akkoord.

Datawarehouse modules cure

VCD heeft een reeks oplossingen specifiek voor de cure sector. Deze oplossingen zijn gericht op het optimaliseren van uw primaire proces en het ondersteunen van de administratieve processen. Hierbij spelen we in samenspraak met onze gebruikersgroep pro-actief in op wijzigingen in wet- en regelgeving.

Module DBC en Zorgprofielen Module Kostprijzen
Module Activiteiten Module Medicatie
Module DBC Afspraken Module Onderhanden werk
Module OK Schadelast Monitor
Module Kliniek Module Zorgkwaliteit
Module Polikliniek Module Patiëntenlogistiek
Module Productiedoelen Module GGZ Lite
Module Toegangstijden Module Spoedeisende hulp
Module Wachttijden  

 

Module DBC en Zorgprofielen

Cijfers over productiviteit en omzet vormen de belangrijkste stuurinformatie voor ziekenhuizen. Het toont het bestaansrecht en biedt houvast voor onderhandelingen met zorgverzekeraars over aantallen DBC's en tarieven. U wilt daarom snel kunnen beschikken over de door u gewenste overzichten. Ook in geval van grote hoeveelheden data en ondanks het feit dat informatie binnen het ziekenhuisinformatiesysteem misschien niet is gekoppeld. De module DBC en Zorgprofielen geeft inzage in de realisatie van de productie van een ziekenhuis in termen van DBC’s, DOT’s en uitgevoerde verrichtingen. Aantallen en verkoopprijzen worden middels deze module inzichtelijk gemaakt. Deze module vormt de basis voor alle modules voor de cure sector.

Naar boven

Module Activiteiten

Binnen verschillende afdelingen in het ziekenhuis worden patiëntgebonden activiteiten geregistreerd. Meestal worden alleen declarabele activiteiten als verrichting doorgegeven aan het ziekenhuisinformatiesysteem. Om de kostprijs van een DBC en Zorgproducten te kunnen bepalen is echter inzicht in alle uitgevoerde activiteiten vereist. De module Activiteiten biedt inzicht in daadwerkelijk uitgevoerde (geregistreerde) activiteiten. Dit kunnen bijvoorbeeld afzonderlijke lab-­of röntgenonderzoeken zijn, of verstrekte medicatie op patiëntniveau.

Naar boven

Module DBC Afspraken

Interne productieafspraken en gemaakte afspraken met zorgverzekeraars over zowel A-segment als B-­segment DBC’s en Zorgproducten worden vaak niet vastgelegd in het bronsysteem. Rapporteren is daardoor vaak een arbeidsintensieve en foutgevoelige klus.Met de module DBC Afspraken behaalt u tijdwinst door het aantal handmatige acties tot een minimum beperken, verkleint u de foutgevoeligheid van uw rapportages, rapporteert u snel en eenvoudig over productieafspraken in vergelijking met de gerealiseerde productie. De module berekent tevens een prognose op basis van ervaringscijfers van vorige jaren. Dit maakt tijdig bijsturen bij verwachte onder- en/of overproductie mogelijk en ondersteunt u bij onderhandelingen over DBC afspraken.

Naar boven

Module OK

Inzicht in de capaciteit van de OK helpt u beter te plannen en de ruimtes efficiënter te gebruiken. Hierdoor kunnen maatregelen genomen worden om onnodige leegstand of dubbele bezetting te voorkomen. De module OK geeft u inzicht in sessies, operaties, verrichtingen en hun onderlinge relaties, inclusief betrokken resources en materiaalgebruik. Trends in sessietijden worden per specialisme waargenomen.

Naar boven

Module Kliniek

Inzicht in de bedbezetting van in de klinieken stelt u in staat maatregelen te nemen om efficiënter te werken. De module Kliniek is ontwikkeld om managementinformatie beschikbaar te stellen met betrekking tot de capaciteit en productie van de klinische afdelingen van het ziekenhuis. Het geeft inzicht in de patiëntenstroom door informatie te geven over het aantal opnames, ontslagen, overnames en overplaatsingen. Hiermee is het mogelijk te rapporteren over de werkelijke en begrote bedbezetting, de verwachte en gerealiseerde productie (uitgedrukt in verpleegdagen) en de gemiddelde verpleegduur.

Naar boven

Module Polikliniek

Binnen een ziekenhuis wordt een planning gemaakt van de te verwachten stroom patiënten die behandeld worden in een bepaalde periode. Inzicht in de te verwachten en daadwerkelijk gerealiseerde consulten en verrichtingen biedt u de mogelijkheid poliklinische sessies efficiënter te benutten. De module Polikliniek stelt managementinformatie beschikbaar met betrekking tot de beschikbare, geplande en gerealiseerde poliklinische consulten en verrichtingen. Met deze module wordt inzicht verkregen in de bezettingsgraad van de poliklinieken, de verhouding tussen het aantal herhaalconsulten en het totaal aantal consulten uitgevoerd op de poli, de inzet van arbeidskracht op een afdeling in vergelijking tot de productieomvang en omvang van de patiëntenstromen in de polikliniek.

Naar boven

Module Productiedoelen

Ziekenhuizen moeten de gerealiseerde productie van verrichtingen in vergelijking tot de vastgestelde budgetten met regelmaat rapporteren aan de Nederlandse Zorgautoriteit. Dit is vaak een tijdrovende en foutgevoelige klus.  Met de module Productiedoelen verkleint u de foutgevoeligheid van uw rapportages en rapporteert u snel en eenvoudig. De module is ontwikkeld om managementinformatie beschikbaar te stellen met betrekking tot productieafspraken voor verrichtingen en/of functioneel budgetparameters.

Naar boven

Module Toegangstijden

De toegangstijden tot de poliklinieken worden maandelijks aangeleverd aan de overheid ter publicatie op de website www.kiesbeter.nl. Met de module Toegangstijden stelt u hiervoor flexibele rapportages op met meer inzicht in het historisch verloop van de toegangstijden. Dit biedt u de mogelijkheid trends waar te nemen en de effecten van uw maatregelen te meten.

Naar boven

Module Wachttijden

Wachttijden worden veelal berekend door het ziekenhuisinformatiesysteem. In de meeste gevallen is het daardoor alleen mogelijk de huidige stand van de wachttijden te raadplegen. Bovendien bent u beperkt in de selectiecriteria. De module Wachttijden maakt het mogelijk te rapporteren over de huidige wachttijden, maar ook het historisch verloop hiervan wordt inzichtelijk gemaakt. Dit biedt u de mogelijkheid trends waar te nemen en de effecten van uw maatregelen te meten. Bovendien kunt u zelf alle gewenste selecties op uw data toepassen.

Naar boven

Module Kostprijzen

De kostprijs is als aspect van besturing nodig om inzicht te houden in en overzicht te houden over de kosten van de diverse activiteiten die het ziekenhuis uitvoert. Deze kostprijzen zijn over het algemeen niet beschikbaar in het ziekenhuisinformatiesysteem, maar worden in een separaat bestand vastgelegd. De module Kostprijzen biedt u inzicht in uw winsten of verliezen gerelateerd aan de gerealiseerde productie.

Naar boven

Module Medicatie

Gegevens over de gebruikte medicatie worden op diverse plekken binnen uw organisatie geregistreerd. Toch wilt u weten welke medicatie gebruikt wordt bij welke diagnose en in welke hoeveelheid door verschillende organisatorische eenheden. De module Medicatie geeft dit inzicht. De resultaten kunnen op diverse niveaus in de tijd worden geraadpleegd. De afgiftes worden op afdelingsniveau en waar mogelijk op patiëntniveau beschikbaar gesteld.

Naar boven

Module Onderhanden werk

Het onderhanden werk geeft de hoeveelheid te verwachten omzet aan. Het betreft hier werkzaamheden de reeds verricht zijn, maar waarvoor nog geen factuur verzonden is. De module

Onderhanden werk wordt altijd gebruikt in combinatie met de module DBC en Zorgprofielen en de module Kostprijzen. De module bevriest de status van de DBC’s en verrichtingen op bepaalde peildata, om een stabiele onderhanden werk positie weer te geven. Op deze manier kunt u niet alleen de huidige status van onderhanden werk zien, maar ook het historisch verloop volgen. Dit biedt u de mogelijkheid trends waar te nemen en de effecten van uw maatregelen te meten.

Naar boven

Schadelast Monitor

Het onderhanden werk (OHW) geeft samen met de werkelijk gefactureerde omzet de hoeveelheid te verwachten totale omzet (OHW, NTF en Gefactureerd) aan. Nieuw hierbij is dat de Onderhanden Werk Grouper voor onderhanden zorgproducten een waardeweging (declaratiecode) vaststelt. Dit is slechts één onderdeel van de bepaling van uw omzet. In de Handreiking Omzetbepaling 2012 wordt niet alleen de DOT Onderhanden werk waarde via de OHW Grouper vastgesteld, maar dient ook de OHW waarde van de los declarabele verrichtingen (voor zowel het boekjaar als het schadejaar) vastgesteld te worden. Onder los declarabele verrichtingen verstaan we OVP’s, OP’s en Add on’s als dure geneesmiddelen en IC dagen. Met de toevoeging van dit onderdeel krijgt u inzicht in de totale waarde van uw onderhanden werk "nieuwe stijl". Middels de Schadelast Monitor meet u het effect van uw maatregelen om de onderhanden werk waarde zo laag mogelijk te houden.

Naar boven

Module Zorgkwaliteit

Vrijwel iedere zorgorganisatie of instelling kent kwaliteitseisen. Het betreft hier zowel landelijk vastgestelde normen voor de zorg, maar ook intern vastgestelde normen voor dienstverlening of tevredenheid. In de module Zorgkwaliteit kunnen resultaten van diverse kwaliteitsmetingen opgeslagen worden, variërend van bijvoorbeeld klant-­- en personeelstevredenheidsenquêtes tot branchespecifieke onderzoeken zoals decubitusmetingen. De resultaten kunnen daarbij afgezet worden tegen een kwaliteitsnorm. De module is gericht op het uitvoeren van snelle analyses en het opvragen van rapportages en detailregistraties. Bij relatief kleine hoeveelheden gegevens kunnen prestatie-indicatoren op basis van de kwaliteitsregistratie rechtstreeks in de rapporten berekend worden. Wanneer het echter complexe definities betreft of grote hoeveelheden data, is het efficiënter om tevens gebruik te maken van de KPI module.

Naar boven

Module Patiëntenlogistiek

Met de module Patiëntenlogistiek wordt informatie beschikbaar gesteld over het logistieke proces dat verschillende vooraf geselecteerde patiëntengroepen doorlopen. Dit betreft managementinformatie over meetpunten en doorlooptijden, met mogelijkheden om door te klikken naar meer operationele detailinformatie die beschikbaar gesteld wordt vanuit overige geïmplementeerde modules. Zo worden knelpunten in dit logistieke proces zichtbaar.

Naar boven

Module GGZ Lite

Om het totaal van uw ziekenhuisproductie in kaart te brengen dient u over uw PAAZ DBC’s te rapporteren. De GGZ Lite module stelt u in staat op diverse organisatorische niveaus te sturen op uw primaire proces, optimale DBC doorlooptijd en/of de optimale inzet van tijd door uw medewerkers op cliënt gerelateerde activiteiten. Ook kunt u de effecten van uw maatregelen om meer vraag gestuurd te werken meten.  Hiermee kunt u datgene aanbieden dat ook daadwerkelijk vergoed wordt door de verzekeraar en/of zorgkantoor. Door de combinatie van verrichtingen/activiteiten en DBC’s krijgt u tevens inzicht in uw gerealiseerde zorgprofielen. En omdat ook de facturatiestatus in deze module is meegenomen krijgt u inzicht in de actuele status van uw onderhanden werk.

Naar boven

Module Spoedeisende hulp

Het IGZ toetst op basis van kwaliteitsnormen uw Spoedeisende hulp (SEH). Eén daarvan is een periodieke rapportage aan het lijnmanagement over kwaliteits-onderwerpen, zoals wachttijden, doorlooptijden, verplaatsingen, calamiteiten en complicaties. De module Spoedeisende hulp is ontwikkeld om u te voorzien van actuele, betrouwbare en geïntegreerde cijfers op basis van data uit uw SEH systeem. U krijgt eenvoudig inzicht in wacht- en doorlooptijden, de prestaties en de kwaliteit van uw SEH. Deze gegevens worden onder andere geanalyseerd worden per ziektegeval/diagnose, herkomst en bestemming van de patiënt, het benodigde radiologisch onderzoek en de triagekleur.                 

Naar boven

 

Nieuws

 • 18-05-2017

  VCD IT GROEP EN AXIANS GAAN SAMEN VERDER

  Lees meer >>
 • 17-05-2017

  Innovation 2017: een succes!

  Lees meer >>
 • 14-04-2017

  VINCI Energies Nederland bereikt overeenstemming overname VCD IT Groep

  Lees meer >>
 • 24-03-2017

  VCD Business Intelligence wint SAP Best Partner Managed Cloud Partner award

  Lees meer >>

Events

 

Nieuws

 • 18-05-2017

  VCD IT GROEP EN AXIANS GAAN SAMEN VERDER

  Lees meer >>
 • 17-05-2017

  Innovation 2017: een succes!

  Lees meer >>
 • 14-04-2017

  VINCI Energies Nederland bereikt overeenstemming overname VCD IT Groep

  Lees meer >>
 • 24-03-2017

  VCD Business Intelligence wint SAP Best Partner Managed Cloud Partner award

  Lees meer >>

Events

 

Nieuws

 • 18-05-2017

  VCD IT GROEP EN AXIANS GAAN SAMEN VERDER

  Lees meer >>
 • 17-05-2017

  Innovation 2017: een succes!

  Lees meer >>
 • 14-04-2017

  VINCI Energies Nederland bereikt overeenstemming overname VCD IT Groep

  Lees meer >>
 • 24-03-2017

  VCD Business Intelligence wint SAP Best Partner Managed Cloud Partner award

  Lees meer >>

Events